Σχέδιο δράσης για προστασία προσφύγων από Συνηγόρους του Πολίτη Ελλάδας, Αυστρίας και Βαλκανίων

by/ 0 Comments / 71 View / 23/02/2016

Σε συµφωνία για ένα κοινό σχέδιο δράσης και τη σύσταση οµάδας συντονισµού µε αντικείµενο την προστασία των δικαιωµάτων προσφύγων και µεταναστών, απέναντι στις προκλήσεις των αυξηµένων µεικτών ροών κατέληξαν ο Συνήγορος του Πολίτη και οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων θεσµών (Ombudsman) από την Αλβανία, την Αυστρία, το Κοσσυφοπέδιο, την Κροατία, την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, τη Σερβία, την Σλοβενία, και την Τουρκία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το σχέδιο περιλαµβάνει πέντε θεµατικούς άξονες δράσης (άσυλο, ευάλωτες οµάδες, ρητορική µίσους, κακοµεταχείριση/επιστροφές, τοπική διάσταση) καθώς και θέµατα διασυνοριακής συνεργασίας και επικοινωνίας/πληροφόρησης που διατρέχουν τους άξονες αυτούς.

Στη συνάντηση εργασίας, στις 19 Φεβρουαρίου 2016, στη Θεσσαλονίκη, οι Συνήγοροι αποφάσισαν να συντονίσουν τη δράση και τις πρωτοβουλίες τους σε πέντε άξονες:

  • την πρόσβαση στο άσυλο,
  • την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων και των άλλων ευάλωτων οµάδων,
  • την αντιµετώπιση της ρητορικής µίσους και της ξενοφοβίας,
  • την αντιµετώπιση φαινοµένων κακοµεταχείρισης και εκµετάλλευσης και τον έλεγχο των διαδικασιών αναγκαστικής επιστροφής όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και, τέλος,
  • την ανάδειξη του ρόλου των τοπικών αρχών και κοινωνιών.

Οι Συνήγοροι δεσµεύτηκαν να µελετήσουν, να ενθαρρύνουν και να βοηθήσουν τη διασυνοριακή συνεργασία των εµπλεκοµένων κρατών ώστε να βελτιωθούν οι διαδικασίες κατά την άφιξη και διέλευση προσφύγων/µεταναστών και να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωµάτων τους.

Επίσης, συμφώνησαν να αναλάβουν εκστρατεία ενηµέρωσης και να συστηµατοποιήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά τα διαφορετικά στάδια των µεταναστευτικών/προσφυγικών ροών, ιδίως όσον αφορά ευάλωτες οµάδες όπως τα ασυνόδευτα παιδιά.

Οι Συνήγοροι αποφάσισαν να δηµιουργήσουν οµάδα δράσης η οποία θα αναλάβει την επιµέρους εξειδίκευση και συντονισµό των πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων που θα αναλάβουν για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου δράσης. Μέσα στους επόµενους τρεις µήνες η οµάδα θα καταρτίσει και θα παρουσιάσει λεπτοµερές σχέδιο οργάνωσης και πρωτοβουλιών.

Η συνάντηση της Θεσσαλονίκης και η συµφωνία κοινού σχεδίου δράσης ήταν συνέχεια της πρόσφατης κοινής διακήρυξης του Βελιγραδίου µε θέµα την προστασία και την προώθηση των δικαιωµάτων των προσφύγων και των µεταναστών.