Κυβέρνηση / Σε ιδιώτες και ο σχεδιασμός των μεγάλων έργων υποδομής

by/ 0 Comments / 1 View / 24/02/2022

Και τον σχεδιασμό των μεγάλων έργων υποδομής -δημόσιων, με παραχώρηση, Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)-, προϋπολογισμού άνω των 200 εκατ. ευρώ, εκχωρεί σε ιδιώτες και επιχειρήσεις η κυβέρνηση με νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τον… ευφάνταστο τίτλο «Πρότυπες προτάσεις». Εισάγεται δε προς συζήτηση σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ενώ περιλαμβάνει πλήθος άλλων διατάξεων που ανατρέπουν ακόμη και τον περσινό νόμο (4782/2021/9.3.2021) για τις δημόσιες συμβάσεις, συνοδεία παρεκκλίσεων που εντείνουν την αδιαφάνεια στις αναθέσεις αμέτρητων έργων, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, που έχουν βαφτιστεί «στρατηγικής σημασίας»!

Οι «πρότυπες προτάσεις» αφορούν έργα των υπουργείων Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως και των εποπτευόμενων οργανισμών τους. Οι προτάσεις που υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς με πρωτοβουλία τους έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη και κατασκευή έργων υποδομών, νέων, είτε επέκταση ή αναδιαμόρφωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων ή την παροχή συναφών με τη λειτουργία τους υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα καταθέτουν πλήρη φάκελο, ο οποίος θα περιέχει στοιχεία «ώριμου έργου» από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και σχέδιο σύμβασης έως Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αυτός θα κατατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Προτύπων Προτάσεων, στην οποία θα συμμετέχει το κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργείο (Υποδομών και ΥΠΕΝ), η οποία όμως θα είναι γνωμοδοτική, αφού τον τελευταίο και αποφασιστικό λόγο για την έγκριση θα έχει το… Μαξίμου.  Ήτοι, η Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Ως γνωστόν, η πάλαι ποτέ Κυβερνητική Επιτροπή Μεγάλων  Έργων Υποδομής μετονομάσθηκε προ καιρού με τροπολογία σε Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, στην οποία θα προεδρεύει ο πρωθυπουργός με συντονιστή τον υπουργό Επικρατείας.

Παρεκκλίσεις με τη… σέσουλα

Με το άρθρο 18 του νομοσχεδίου εισάγονται τουλάχιστον είκοσι παρεκκλίσεις της κείμενης νομοθεσίας (νόμος 4412/2016) ως προσθήκη, στο όνομα της επιτάχυνσης των διαδικασιών για αναθέσεις συμβάσεων «του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του νόμου 4799/2021». Αυτές αφορούν αναθέσεις μικρών και μεγάλων έργων πάσης φύσεως προϋπολογισμού άνω των 50.000.000, άνω των 30.000 ευρώ για έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ και ανεξαρτήτως προϋπολογισμού οι συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  Έτσι, μεταξύ άλλων δεν θα εφαρμόζεται στις αναθέσεις άλλων η υποχρέωση σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, το ισχύον άρθρο 44 για την τεχνική επάρκεια των αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, το άρθρο 68 σχετικά με τη διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων συμβάσεων έργων κ.ο.κ.

avgi.gr