Κιλκίς / Φυτεύουν τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα σε χώρο Νatura

by/ 0 Comments / 1 View / 21/01/2022

Τη σφοδρή αντίδραση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και του Εργαστηρίου Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκαλεί η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Κεντρικής Μακεδονίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης να εγκρίνουν, στο τέλος του Δεκεμβρίου, με συνοπτικές διαδικασίες την εγκατάσταση και λειτουργία δύο τεράστιων φωτοβολταϊκών πάρκων στις προστατευόμενες περιοχές  Έλους Αρτζάν και Ανθόφυτου στο Κιλκίς.

Ο πρώτος, συνολικής ισχύος 248,963 MW, στην Κοτύλη του Κιλκίς, εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας «Περιοχή  Έλους Αρτζάν» (GR1230005). Ο δεύτερος, συνολικής ισχύος 460,239MW, στο Νέο Σιράκιο (Νέο Συρράκο) του Κιλκίς, χωρίς να διαθέτει εγκεκριμένη μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), αν και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, μόλις 9 μέτρων, από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας του Δικτύου Natura 2000 «Περιοχή Ανθοφύτου» (GR1230006).

Και οι δύο προστατευόμενες περιοχές ήταν στην αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, ο οποίος, πριν καταργηθεί από το ΥΠΕΝ στην εκπνοή του 2021, γνωμοδότησε αρνητικά για το έργο στην Κοτύλη, καθώς έκρινε ελλιπή τη μελέτη ΕΟΑ και αρνητικά για το έργο στο Νέο Συράκιο ζητώντας, κατά την κείμενη νομοθεσία, να προσκομιστεί η ΕΟΑ, η οποία απουσίαζε από τον φάκελο του έργου.

Παρά ταύτα, οι γνωμοδοτήσεις περιφρονήθηκαν. Για το έργο στην «Περιοχή  Έλους Αρτζάν», που καλύπτει μια εξαιρετικά μεγάλη έκταση σε προστατευόμενη περιοχή υψηλής βιοποικιλότητας, ο φορέας διαχείρισης είχε προειδοποιήσει πως η κατασκευή του θα επιφέρει κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων διαφόρων ειδών ορνιθοπανίδας δεδομένου ότι τα φωτοβολταϊκά θα καταλάβουν 1.467,15 στρέμματα, που αντιστοιχούν στο 8,54% της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000.

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και το Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας, εταίροι στο έργο LIFE «Better Life for Lesser Kestrel» (LIFE19 NAT/BG/001017) που υλοποιείται και στην περιοχή Ανθόφυτου, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, αφού οι δύο περιοχές, εκτός των άλλων προστατευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας, φιλοξενούν σημαντικούς αναπαραγόμενους πληθυσμούς του κιρκινεζιού (falco naumanni), το οποίο προστατεύεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά και στον Κόκκινο Κατάλογο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας.

Ταυτόχρονα αναδεικνύουν την παραβίαση της Οδηγίας για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), που ορίζει ότι έργο σε περιοχή Natura εγκρίνεται μόνο αν δεν παραβλάπτει την ακεραιότητά της προστατευόμενης περιοχής…

avgi.gr