Εθελουσία για 1.000 εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εθελουσία για 1.000 εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα / 5 View / 11/11/2020

Με ανώτερη αποζημίωση τις 150.000 ευρώ (10 έως 35 μηνιαίους μισθούς ανάλογα με την προϋπηρεσία, την ηλικία κ.λπ.) και ελάχιστη τα 20.000 ευρώ ξεκίνησε χθες το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Εθνικής Τράπεζα με στόχο την αποχώρηση 1.000 εργαζομένων που έχουν προϋπηρεσία μεταξύ 7 και 30 ετών. Το πρόγραμμα λήγει στις 4 Δεκεμβρίου και δίνει εναλλακτικές επιλογές άδειας μετ’ αποδοχών και ασφάλιση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποχωρήσουν άμεσα, με λύση της σύμβασης εργασίας και καταβολή αποζημίωσης, ως εξής:

■ Για όσους ανήκουν στους Κλάδους Κύριου και Τεχνικού Προσωπικού, τους Εισπράκτορες, τους Δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής καθώς και τους μη υπαγόμενους στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας Ειδικούς Συνεργάτες, Συμβούλους Διοίκησης και Υπαλλήλους αορίστου χρόνου, καταβάλλεται αποζημίωση από 10 έως 35 μηνιαίους μισθούς.

Το πρόγραμμα λήγει στις 4 Δεκεμβρίου • Ποιες επιλογές έχουν όσοι θέλουν να αποχωρήσουν

Για όσους υπαλλήλους έχουν χρόνο υπηρεσίας στην τράπεζα 26 ετών και άνω, δεν τους έχουν ανατεθεί οριστικά καθήκοντα ευθύνης ή αντίστοιχη ισοτιμία, η αποζημίωση θα καταβάλλεται προσαυξημένη κατά 20%.

■ Για τους ανήκοντες στον Κλάδο Υποστηρικτικού Προσωπικού και το μη υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας εργατοτεχνικό Προσωπικό η αποζημίωση θα ανέρχεται στο ύψος των 35 μηνιαίων μισθών. Επιπρόσθετα, χορηγείται ποσό για κάθε ένα από τα προστατευόμενα τέκνα των αποχωρούντων και ειδικές προσαυξήσεις για το Προσωπικό ηλικίας 50 ετών και άνω.

Τέλος, χορηγείται προσαύξηση επί της βασικής αποζημίωσης:

■ στο Προσωπικό των μονάδων του Δικτύου Καταστημάτων που διακόπτουν τις εργασίες,

■ στο Προσωπικό που τελεί στη διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου (εξαιρουμένων όσων έχουν τεθεί στη διάθεση της υπηρεσίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 3 του Κανονισμού Εργασίας),

■ στο Προσωπικό των μονάδων του Δικτύου που κατέχει κλιμάκιο ευθύνης χωρίς να του έχουν ανατεθεί οριστικά εποπτικά καθήκοντα με Πράξη Διοίκησης.

■ Τέλος, προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση 10% επί του τελικού μικτού ποσού – με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ (το τελικό ποσό διαμορφώνεται έως 165.000 ευρώ) αποκλειστικά και μόνο για το Προσωπικό των Μονάδων εποπτείας των Γενικών Διευθυντών Νομικών Υπηρεσιών, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητης Περιουσίας, Λιανικής Τραπεζικής (αφορά τις μονάδες διοίκησης, όχι το δίκτυο καταστημάτων), Λειτουργικής Στήριξης.

Μακροχρόνια άδεια

Σε όσους επιλέξουν την άδεια 2-5 ετών με καταβολή αποδοχών, οι αναλογούσες εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, φορείς ή λογαριασμούς θα καταβάλλονται κανονικά και στη λήξη της θα γίνεται λύση της σύμβασης εργασίας.

Ειδικότερα:

  1. Λήψη διετούς άδειας με πλήρεις αποδοχές
  2. Λήψη τριετούς άδειας με μηνιαία καταβολή του 75% των αποδοχών
  3. Λήψη τετραετούς άδειας με μηνιαία καταβολή του 60% των αποδοχών
  4. Λήψη πενταετούς άδειας με μηναία καταβολή του 50% των αποδοχών.

Κατά τη λήξη της μακροχρόνιας άδειας θα καταβάλλεται αποζημίωση ίση με τη νόμιμη αποζημίωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ωστόσο, το συνολικό ποσό των παροχών της αναγκαστικής άδειας (2-5 ετών) και της νόμιμης αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ μικτά.

Προβλέπεται εξάλλου για όλους του συμμετέχοντες, που όμως δεν συνταξιοδοτούνται μετά την αποχώρησή τους, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσα ασφαλισμένων/προστατευόμενων από εκείνους μελών της οικογένειάς τους, η κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής) ανάλογα με την επιλογή που έχουν κάνει.

Τέλος, διατηρούνται αμετάβλητοι οι όροι των ενήμερων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων.

Efsyn.gr