Σύσταση Κομισιόν για «χρυσά διαβατήρια και βίζες»

by/ 0 Comments / 0 View / 28/03/2022

Μαρία Ψαρά

Σε σύσταση που εξέδωσε σήμερα, η Επιτροπή προτρέπει τα κράτη μέλη να καταργήσουν αμέσως όλα τα υφιστάμενα καθεστώτα υπηκοότητας επενδυτών και να διασφαλίσουν τη διενέργεια αυστηρών ελέγχων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχουν τα καθεστώτα διαμονής επενδυτών. Η Επιτροπή έχει εκφράσει συχνά και με συνέπεια τις σοβαρές ανησυχίες της σχετικά με τα καθεστώτα υπηκοότητας και διαμονής επενδυτών και τους εγγενείς κινδύνους που ενέχουν. Η σημερινή σύσταση αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής της Επιτροπής για την ανάληψη αποφασιστικής δράσης σχετικά με τα συστήματα αυτά. Το σημερινό πλαίσιο της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας αναδεικνύει και πάλι αυτούς τους κινδύνους.

Ορισμένοι Ρώσοι ή Λευκορώσοι υπήκοοι που υπόκεινται σε κυρώσεις ή υποστηρίζουν σημαντικά τον πόλεμο στην Ουκρανία ενδέχεται να έχουν αποκτήσει την ιθαγένεια της ΕΕ ή προνομιακή πρόσβαση στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης μετακίνησης στον χώρο Σένγκεν, στο πλαίσιο αυτών των καθεστώτων. Για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι άμεσοι κίνδυνοι, η Επιτροπή συνιστά επίσης σήμερα στα κράτη μέλη να αξιολογήσουν κατά πόσον θα πρέπει να ανακληθεί η ιθαγένεια που έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο ενός καθεστώτος “χρυσού διαβατηρίου” σε Ρώσους ή Λευκορώσους υπηκόους που περιλαμβάνονται σε κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι άδειες διαμονής που χορηγούνται στο πλαίσιο καθεστώτος διαμονής επενδυτών σε Ρώσους ή Λευκορώσους υπηκόους που υπόκεινται σε κυρώσεις θα πρέπει να ανακληθούν αμέσως, κατόπιν ατομικής αξιολόγησης και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται σε Ρώσους ή Λευκορώσους υπηκόους που υποστηρίζουν σημαντικά τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ο επίτροπος Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, Didier Reynders, δήλωσε: “Οι ευρωπαϊκές αξίες δεν πωλούνται. Θεωρούμε ότι η πώληση της ιθαγένειας μέσω των “χρυσών διαβατηρίων” είναι παράνομη σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά μας. Ανοίγει την πόρτα στη διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος και τη φοροαποφυγή. Όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να τερματίσουν αμέσως τα καθεστώτα επενδυτικής ιθαγένειας. Επιπλέον, θα πρέπει να αξιολογήσουν εάν θα πρέπει να ανακαλέσουν τυχόν “χρυσά διαβατήρια” που έχουν ήδη χορηγηθεί σε άτομα που έχουν υποστεί κυρώσεις και σε άλλους που υποστηρίζουν σημαντικά τον πόλεμο του Πούτιν”.
Η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ylva Johansson, δήλωσε: “Το δικαίωμα να ταξιδεύουμε ελεύθερα εντός του χώρου Σένγκεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μας. Χρειαζόμαστε ισχυρούς ελέγχους για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το δικαίωμα δεν γίνεται κατάχρηση. Οι χρυσές άδειες παραμονής που έχουν εκδοθεί σε Ρώσους και Λευκορώσους στο πλαίσιο των κυρώσεων της ΕΕ θα πρέπει να ανακληθούν. Τώρα περισσότερο από ποτέ, εν μέσω πολέμου, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι που βρίσκονται υπό κυρώσεις και όσοι υποστηρίζουν τον επιθετικό πόλεμο του Πούτιν δεν μπορούν να εξαγοράσουν την είσοδό τους στην ΕΕ”.
Καθεστώς επενδυτικής ιθαγένειας
Κάθε πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της ΕΕ είναι ταυτόχρονα πολίτης της ΕΕ. Η ιθαγένεια της ΕΕ παρέχει αυτομάτως το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, πρόσβασης στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και το δικαίωμα ψήφου και εκλογής στις ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές. Αυτό επηρεάζει όλα τα κράτη μέλη και οι εγγενείς κίνδυνοι τέτοιων συστημάτων αναδείχθηκαν για άλλη μια φορά στο πλαίσιο της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.
Στη σημερινή σύσταση τονίζεται ότι:
Οποιοδήποτε κράτος μέλος εξακολουθεί να εφαρμόζει συστήματα υπηκοότητας επενδυτών πρέπει να τα τερματίσει αμέσως. Τέτοια συστήματα δεν είναι συμβατά με την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας και με την έννοια της ιθαγένειας της ΕΕ που κατοχυρώνεται στις συνθήκες της ΕΕ. Στις 20 Οκτωβρίου 2020, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες παράβασης κατά δύο κρατών μελών σχετικά με το σύστημα υπηκοότητας επενδυτών. Επιπλέον, η Επιτροπή προέτρεψε ένα άλλο κράτος μέλος να προχωρήσει στον τερματισμό του καθεστώτος του. Εν τω μεταξύ, δύο κράτη μέλη κατήργησαν τα συστήματά τους ή βρίσκονται στη διαδικασία να το πράξουν.
Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε αξιολογήσεις προκειμένου να καθορίσουν εάν θα πρέπει να ανακληθεί η ιθαγένεια που είχε χορηγηθεί προηγουμένως σε Ρώσους ή Λευκορώσους υπηκόους που υπόκεινται σε κυρώσεις ή υποστηρίζουν σημαντικά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κατά τη διενέργεια των αξιολογήσεων, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές που έχει θεσπίσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την απώλεια της ιθαγένειας της ΕΕ.
Καθεστώς διαμονής επενδυτών
Τα καθεστώτα διαμονής επενδυτών εγείρουν εγγενείς κινδύνους ασφάλειας, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγής και διαφθοράς για τα κράτη μέλη και για την ΕΕ στο σύνολό της. Η επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας υπογράμμισε για άλλη μια φορά τους κινδύνους αυτούς.
Στη σύσταση που εξέδωσε σήμερα, η Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να:
Να καθιερώσουν και να διενεργούν αυστηρούς ελέγχους πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άδειας διαμονής μέσω επενδύσεων: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψουν τα συστήματα διαμονής επενδυτών από το να δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά. Αυτό περιλαμβάνει την καθιέρωση και τη διενέργεια ελέγχων που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις διαμονής και την ασφάλεια πριν από την έκδοση τέτοιων αδειών διαμονής, καθώς και την επαλήθευση του κατά πόσον η διαμονή είναι συνεχής.
Να ανακαλέσει αμέσως ή να αρνηθεί την ανανέωση των αδειών διαμονής που χορηγούνται στο πλαίσιο καθεστώτος διαμονής επενδυτών σε Ρώσους ή Λευκορώσους υπηκόους που υπόκεινται σε κυρώσεις της ΕΕ σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, κατόπιν αξιολόγησης. Το ίδιο μέτρο θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί σε όσους υποστηρίζουν σημαντικά τον πόλεμο στην Ουκρανία ή άλλες συναφείς δραστηριότητες της ρωσικής κυβέρνησης ή του καθεστώτος Λουκασένκο που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.
Αναστολή της έκδοσης αδειών διαμονής στο πλαίσιο των καθεστώτων διαμονής επενδυτών σε όλους τους Ρώσους και Λευκορώσους υπηκόους.

Όλα τα μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών.

efsyn.gr