Επιβεβαιώνεται η επιβολή στην Ελλάδα δημοσιονομικών διορθώσεων από την Κομισιόν

by/ 0 Comments / 0 View / 18/11/2021

Τα ποσά ύψους 17.869.131,75 ευρώ αφορούν την ανεπαρκή εφαρμογή μέτρων αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ και 588.103,59 ευρώ στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ

Η Επιτροπή καθορίζει τους όρους και κανόνες που εφαρμόζονται στη χρηματοδότηση των δαπανών που υπάγονται στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) με δύο ταμεία: το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί τις δαπάνες για τον τομέα των αγορών και το ΕΓΤΑΑ τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Η Κομισιόν, κατόπιν ερευνών που διενήργησε τον Απρίλιο και το Νοέμβριο του 2015, διαπίστωσε ανεπάρκειες όσον αφορά την εφαρμογή στην Ελλάδα του καθεστώτος των μέτρων που εντάσσονταν στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ για την περίοδο προγραμματισμού 2007‑2013. Κατά την Επιτροπή, οι επίμαχες ανεπάρκειες αφορούσαν τα μέτρα 125A, με τίτλο «Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» και 123A «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων».

Επιπλέον, η Επιτροπή διεξήγαγε έρευνα τον Οκτώβριο του 2015 σχετικά με τo σύστημα χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ δυνάμει του κανονισμού 1306/2013.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2018, η Επιτροπή εξέδωσε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/304, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της ΕΕ ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.

Εν συνέχεια, η Ελλάδα προσέφυγε ενώπιον του ΓΔΕΕ ζητώντας να ακυρωθεί η ως άνω απόφαση κατά το μέρος που αποκλείονται από την χρηματοδότηση της ΕΕ δαπάνες της Ελλάδας, συνολικού (ακαθάριστου) ποσού 17.869.131,75 ευρώ (δημοσιονομική επίπτωση 14.857.076,98 ευρώ) για τα οικονομικά έτη 2010 – 2015, σχετικά με τα μέτρα 125A, 321 και 322 (ακαθάριστου ποσού 15.631.043,52 ευρώ) και το μέτρο 123 Α (ύψους 2.238.088,23 ευρώ) καθώς και ποσού 588 103,59 ευρώ στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ κατά τα οικονομικά έτη 2011 – 2014.

Με απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 2019, το ΓΔΕΕ απέρριψε την προσφυγή στο σύνολό της (T-295/18 Ελλάδα κατά Επιτροπής). Η Ελλάδα άσκησε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΔΕΕ κατά της απόφασης του ΓΔΕΕ.

Με την σημερινή του απόφαση, το ΔΕΕ απορρίπτει στον σύνολό της την αίτησης αναίρεσης της Ελλάδας και επικυρώνει την απόφαση της Επιτροπής.

Aρχικά, το ΔΕΕ επιβεβαιώνει την κρίση του ΓΔΕΕ κατά την οποία είναι δυνατή η επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης για όλες τις δαπάνες που αφορούν προγράμματα του ΕΓΤΑΑ τα οποία εκτείνονται σε περισσότερα έτη και τα οποία οδήγησαν σε πληρωμή ή, σε περίπτωση προκαταβολής ή ενδιάμεσων πληρωμών, σε τελική πληρωμή εντός του εικοσιτετραμήνου που προηγείται της ανακοίνωσης των διαπιστώσεων της Επιτροπής.

Έπειτα, ως προς την προβαλλόμενη παραβίαση της αρχής ne bis in idem, το ΔΕΕ τονίζει ότι η αιτιολογία της απόφασης του ΓΔΕΕ παρείχε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να γνωρίσει τους λόγους για τους οποίους δεν έγιναν δεκτά τα επιχειρήματά της. Κατά το μέτρο που το ΓΔΕΕ δεν χαρακτήρισε ως «κύρωση» τη διόρθωση που επέβαλε η Επιτροπή, δεν μπορεί να του προσαφθεί ότι παρέλειψε να εξετάσει την προβαλλόμενη παραβίαση της εν λόγω αρχής, η οποία εφαρμόζεται μόνο στις κυρώσεις ποινικού χαρακτήρα.

Επίσης, το ΓΔΕΕ δεν υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο εκτιμώντας ότι η Ελλάδα δεν διατύπωσε ειδική επιχειρηματολογία για την φερόμενη παραβίαση από την Επιτροπή των αρχών της ασφάλειας δικαίου, της χρηστής διοίκησης, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας.

Εν συνεχεία, το ΔΕΕ υπενθυμίζει ότι το ΓΔΕΕ ορθώς έκρινε ότι ο εκ μέρους της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών (ΔΤΜΚ) έλεγχος προεπιλογής των έργων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο μέτρο 125A ήταν αντίθετος προς τον κανονισμό 1698/2005, καθόσον συνιστούσε επί της ουσίας έλεγχο της επιλεξιμότητας των έργων βάσει κριτηρίων που γνώριζε μόνον η διεύθυνση αυτή και τα οποία δεν είχαν καθοριστεί από το αρμόδιο όργανο.

Το ΔΕΕ απορρίπτει, επίσης, το επιχείρημα της Ελλάδας περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 296 ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με τον εκτελεστικό κανονισμό 908/2014, καθώς δεν προκύπτει υποχρέωση λεπτομερέστερης αιτιολόγησης. Πράγματι, ο κανονισμός αυτός εξειδικεύει, αφενός, τον ρόλο του οργάνου συμβιβασμού και, αφετέρου, τις συνέπειες της αποτυχίας της διαδικασίας συμβιβασμού, χωρίς ωστόσο να καθιερώνει πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά την αιτιολογία εκτελεστικής απόφασης για την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης.

Όσον αφορά τη δημοσιονομική διόρθωση που εφάρμοσε η Επιτροπή στο πλαίσιο των μέτρων 321, 322 και 123A, το ΓΔΕΕ δεν υπέπεσε σε νομικό σφάλμα, παραλείποντας να αποφανθεί επί των αιτιάσεων της Ελλάδας περί παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας.

Τέλος, σχετικά με την επιβολή της διόρθωσης της χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ, το ΔΕΕ απορρίπτει την προβαλλόμενη εσφαλμένη εφαρμογή της κατ’ άρθρο 296 ΣΛΕΕ υποχρέωσης αιτιολόγησης.

efsyn.gr