Νομοσχέδιο ΑΕΙ: Νομικά κενά στην προστασία προσωπικών δεδομένων

by/ 0 Comments / 9 View / 03/02/2021

Νομικά κενά εντοπίζει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ, σύμφωνα με σχετική αναφορά

Νομικά κενά σε διάφορα σημεία του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ εντοπίζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με αναφορά της προς το γραφείου της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως.

Η αναφορά της Αρχής στάλθηκε αρμοδίως και υπηρεσιακά στις 21 Ιανουαρίου 2021, ενώ εμπεριέχεται στην αιτιολογική έκθεση, όπως αυτή κατατέθηκε στη Βουλή προς συζήτηση στις επιτροπές.

Ακαθόριστα τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Μεταξύ άλλων, στη σελίδα 2 αναφέρεται: «Όπως παγίως κρίνει η Αρχή όταν μία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόμου τότε η διάταξη θα πρέπει μεταξυ άλλων να αναφέρει βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένων, πέρα του σκοπού αυτής, και των δεδομένων τα οποία θα τύχουν προστασίας».

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι «ο νομοθέτης πρέπει να εξασφαλίσει ότι ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας η οντότητα η οποία έχει πραγματική δυνατότητα ελέγχου ως προς το σκοπό και τα μέσα της επεξεργασίας, ενώ ο σκοπός θα πρέπει να συνδέεται με τις οριζόμενες στο νόμο αρμοδιότητες του φορέα».

Κενό στην προστασία των προσώπων
Στη σελίδα 3 της αναφοράς τονίζεται: «Οι περιορισμοί ατομικού δικαιώματος πρέπει να δικαιολογούνται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος, να τελούν σε πρόδηλη λογική συνάφεια με το σκοπό αυτό, να είναι πρόσφοροι, κατάλληλοι και αναγκαίοιι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, νην θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος και να μην απονέμουν στη διοίκηση ευρεία διακριτική ευχέρεια. Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται αναγκαίο στη νομοθετική διάταξη να υπάρχουν σαφείς και ακριβείς κανόνες που επιβάλλουν έναν ελάχιστο αριθμό απαιτήσεων ούτως ώστε τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία να έχουν επαρκείς εγγυήσεις ότι προστατεύονται αποτελεσματικά τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα τους».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύπτουν και άλλα νομικά ζητήματα
Όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ, «αποτελούν αρχικές βασικές παρατηρήσεις, που είναι εστιασμένες στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου και δεν εξαντούν τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που ενδεχομένως σχετίζονται με το σχέδιο νόμου συνολικά».

Ουσιαστικά αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύπτουν και άλλα νομικά ζητήματα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα στα διάφορα άρθρα του νομοσχεδίου.

Alfavita.gr