Κορονοϊός: Ηλεκτρονικά οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κορονοϊός: Ηλεκτρονικά οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ / 8 View / 04/04/2020

Κανονικά, χωρίς κάποια αναβολή, θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού στο Δημόσιο, με συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καθώς, με εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, αποσαφηνίζεται ότι τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό δε θα επηρεάσουν τις διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν ανακοινωθεί από το ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά του φακέλου τους ηλεκτρονικά, με την εγκύκλιο να διευκρινίζει ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό για τους ενδιαφερόμενους να προμηθευτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι φορείς που έχουν προκηρύξει θέσεις προς κάλυψη, θα μπορούν να κάνουν δεκτές αιτήσεις με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και αποδεικτικό της ηλεκτρονικής αίτησης για κάθε δικαιολογητικό.

Η εγκύκλιος αφορά στις προκηρύξεις που έχουν εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, αλλά και όσες βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης. Ενστάσεις που τυχόν θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους και οι οποίες εξετάζονται από το ΑΣΕΠ, μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η αδυναμία αποστολής δικαιολογητικών σε διαγωνισμό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρέπει να αποδεικνύεται αιτιολογημένα, ώστε να γίνεται αποδεκτή η αποστολή τους με το συμβατικό ταχυδρομείο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε ο,τι αφορά την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (συμβασιούχους), οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στον φορέα:

  1. με ηλεκτρονικό τρόπο και
  2. κατ΄ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μετά από σχετική απόφαση του φορέα.

«Τα ανωτέρω ισχύουν και για Ανακοινώσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και δεν έχουν δημοσιευθεί ή δεν έχει αρχίσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων», τονίζεται στην εγκύκλιο.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών, είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, «λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορονοϊού COVID-19».

«Για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο», προστίθεται στην εγκύκλιο.

Κανονικά και οι κρίσεις

Στην ίδια εγκύκλιο αποσαφηνίζεται επίσης ότι δεν αναστέλλονται σε καμία περίπτωση οι διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων και υπηρεσιακών γραμματέων υπουργείων. «Παράταση των προθεσμιών αυτών των διαδικασιών δύναται να προβλεφθεί με απόφαση του κατά περίπτωση για την έκδοση της πρόσκλησης αρμόδιου οργάνου, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορονοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020. Ως εκ των ανωτέρω, οι διαδικασίες επιλογής διενεργούνται κανονικά και σε κάθε περίπτωση δύναται, εφόσον απαιτείται, η αλληλογραφία να διενεργείται ηλεκτρονικά ή με συμβατικό ταχυδρομείο, προς προστασία της δημόσιας υγείας. Επιπλέον και σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, αυτές θα πραγματοποιούνται, τηρουμένων των κανόνων προστασίας της υγείας, τόσο των μελών του Συμβουλίου όσο και των υποψηφίων», διευκρινίζει η εγκύκλιος.

Άδειες ειδικού σκοπού και την περίοδο του Πάσχα

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με τη νομιμότητα χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο του Πάσχα, με την εγκύκλιο αποσαφηνίζεται ότι «είναι δυνατή και κατά την περίοδο αυτή, η χορήγηση της άδειας αυτής για την ταυτότητα του λόγου, για την οποία χορηγείται, ιδίως την προστασία της υγείας των ηλικιωμένων γονέων των υπαλλήλων, ενόψει της αντικειμενικής αδυναμίας ανάληψης της φροντίδας των τέκνων από αυτούς».