«Βόμβα» Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα αναδρομικά δημοσίων υπαλλήλων-αποστράτων

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Βόμβα» Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα αναδρομικά δημοσίων υπαλλήλων-αποστράτων / 7 View / 05/10/2020

Με μία γνωμοδότηση-«βόμβα» που κοινοποίησε προχθές στην κυβέρνηση, το Ελεγκτικό Συνέδριο τοποθετείται απολύτως αρνητικά στην προωθούμενη τροπολογία για τα αναδρομικά των 11 μηνών προς τους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους και απόστρατους όλων των κλάδων των Σωμάτων Ασφαλείας.

Πιο συγκεκριμένα, με τα Πρακτικά της 3ης Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 23-9-2020 που συντάχθηκαν μετά από συζήτηση και απόφαση από την Ολομέλειά του βάσει του άρθρου 73 παρ. 2 του Συντάγματος, οι δικαστές του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας, σε πολλά σημεία και με αυστηρή διατύπωση, προειδοποιούν την κυβέρνηση ότι:

  • Η κυβέρνηση επεμβαίνει σε γεννημένα περιουσιακά δικαιώματα
  • Η ρύθμιση της τροπολογίας είναι ασύμβατη με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ
  • Το Δικαστήριό μας δεν έχει ακόμα αποφανθεί για το ύψος των αναδρομικών και τα Δώρα
  • Η προωθούμενη τροπολογία περί απαγόρευσης δικαστικής διεκδίκησης αναδρομικών και Δώρων και πέραν του 11μήνου είναι αντισυνταγματική

Ιδιαίτερα σκληρή τοποθέτηση και πάντα στα πλαίσια του Συντάγματος και της λειτουργίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων, υπήρξε αυτή τού Γενικού Επίτροπου της Επικρατείας κ.Αντωνίου Νικητάκη, ενώ ιδιαιτέρως επικριτική, με επιμονή στην τήρηση του Συντάγματος και τη θεσμική ιδιαιτερότητα δημοσίων υπαλλήλων και δημοσίων λειτουργών, υπήρξε και η διατύπωση από το μέλος της Ολομέλειας κυρία Βασιλική Σοφιανού.

Χαρακτηριστικά η Γνωμοδότηση (Πρακτικά) αναφέρει ότι:

«IV.Συνέπειες των διαφορών στην νομολογία των δύο ανωτάτων δικαστηρίων ως προς το αλυσιτελές των προτεινόμενων ρυθμίσεων

13.Από την ανάλυση που προηγήθηκε καθίσταται προφανές το διαφορετικό νομολογιακό περιβάλλον εντός του οποίου κυοφορήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4714/2020 για τους συνταξιούχους των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, σε σχέση με εκείνο στο οποίο, με το άρθρο 1 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, επιχειρείται οι ανωτέρω ρυθμίσεις να μεταφερθούν και να ισχύουν για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και τις λοιπές εξομοιούμενες με αυτούς κατηγορίες.

  1. Η 11η.6.2015, ημερομηνία δημοσίευσης της κατά τα ανωτέρω απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν εμφανίζεται κρίσιμη στο νομολογιακό περιβάλλον του Ελεγκτικού συνεδρίου αναφορικά με τις αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου και των εξομοιουμένων με αυτούς από αντισυνταγματικές περικοπές.

15.Στο δε παρόν στάδιο εξέλιξης της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οποιαδήποτε εκ των προτέρων εκτίμηση, ως προς το εάν οι αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου από την αντισυνταγματική περικοπή της υποπαρ. Β.3 της παρ Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 παραμένουν, για το χρονικό διάστημα μετά την 12η.5.2016 είναι αδύνατη.

16.Επομένως, με τα μέχρι τώρα νομολογιακά δεδομένα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο το εάν οι συνταξιούχου του Δημοσίου είχαν προσφύγει στο Δικαστήριο τούτο πριν ή μετά τη δημοσίευση της 1277/2018 απόφασης –ή, κατά μείζονα λόγο, πριν ή μετά την 10.6.2015-  όσο και το εάν πρόκειται για αξιώσεις από την ως άνω περικοπή των συντάξεών τους, αναγόμενες στο προηγούμενο ή στο επιγενόμενο της δημοσίευσης του ν. 4387/2016 χρονικό διάστημα, αποβαίνουν αδιάφορα για τη δικαστική διεκδίκηση των αξιώσεων αυτών. Οι αξιώσεις αυτές δεν υπόκεινται σε άλλο χρονικό περιορισμό ει μη μόνον της παραγραφής τους.

17.Οι ουσιώδεις αυτές διαφοροποιήσεις στην αντιμετώπιση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ποσοστιαίας περικοπής των άνω των 1.000,00 ευρώ συντάξεων του Δημοσίου, σε σχέση με τα πορίσματα των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ίδια περικοπή των συντάξεων των συνταξιούχων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, επάγονται σημαντικά πρακτικά αποτελέσματα ως προς τις συνέπειες της εξεταζόμενης στην παρούσα γνωμοδοτική διαδικασία ρύθμισης.

18.Πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ότι, με την επιστροφή στους συνταξιούχους του Δημοσίου των ποσών που αντιστοιχούν στην περικοπή των συντάξεών τους, με βάση τις κριθείσες ως αντισυνταγματικές διατάξεις της υποπαρ. Β.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 12.5.2016, ικανοποιούνται, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ορισμένες μόνον από τις αξιώσεις των ανωτέρω απότ η διαγνωσθείσα υπό του Δικαστηρίου τούτου αντισυνταγματικότητα επιμέρους διατάξεων του νόμου αυτού.

19.Η διαπίστωση αυτή εγείρει την εξής πρόσθετη παρατήρηση: Επειδή όπως ρητώς ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του προτεινόμενου σχεδίου, οι εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση του νόμου, δίκες για αξιώσεις που υπερβαίνουν το προς επιστροφή ποσό συνεχίζονται απρόσκοπτα, είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν οι ενλόγω ρυθμίσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποσυμφόρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις εγερθείσες ενώπιόν του δεκάδες χιλιάδων αγωγές, με αντικείμενο τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις κριθείσες ως αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4093/2012.

Aftodioikisi.gr