Αδικαιολόγητοι… εκατομμυριούχοι

Αδικαιολόγητοι… εκατομμυριούχοι

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αδικαιολόγητοι… εκατομμυριούχοι / 36 View / 02/06/2017

Αποκαλύψεις του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.

Πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν δικαιολογούνταν από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα, εντόπισαν στην περιουσία οκτώ δημοσίων υπαλλήλων οι επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ύστερα από έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης.

Το εξαιρετικά σημαντικό αυτό εύρημα στην κατεύθυνση της καταπολέμηση της διαφθοράς στο Δημόσιο περιλαμβάνεται στην Έκθεση των Πεπραγμένων του Σώματος για το 2016, την οποία παρουσίασε χθες ο ειδικός γραμματέας Δημοσθένης Κασσαβέτης σε ειδική εκδήλωση στην αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.

Το Σώμα Επιθεωρητών, εκτός των άλλων ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων, είναι αρμόδιο να διενεργεί έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων στο σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το περσινό έτος, όπως περιγράφεται στην Έκθεση, ολοκληρώθηκαν 23 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης. Σε 8 περιπτώσεις μάλιστα, ύστερα από άρση του φορολογικού, τραπεζικού και χρηματιστηριακού απορρήτου, διαπιστώθηκε ότι οι ελεγχόμενοι είχαν αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούνταν από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα, λόγο για τον οποίο αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες και η σχετική έκθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον γενικό επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τον καταλογισμό σε βάρος του υπαλλήλου ποσού ισάξιου της εντοπισθείσας αδικαιολόγητης προσαύξησης των περιουσιακών του στοιχείων, καθώς και στην αρμόδια ανά περίπτωση ΔΟΥ για τις ενέργειες αρμοδιότητάς της.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις υπαλλήλων πολεοδομίας νησιωτικών δήμων με προσαυξημένη αδικαιολόγητα περιουσία κατά 925.420 ευρώ και κατά 435.841 ευρώ αντίστοιχα, ενώ σε δημοτικό υπάλληλο καταλογίστηκε από το Σώμα Επιθεωρητών σε βάρος του το ποσό των 500.000 ευρώ!

413 εκθέσεις επιθεώρησης το 2016

Εκτός των 23 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης, το Σώμα προχώρησε το 2016 σε 413 εκθέσεις επιθεώρησης – ελέγχου στις οποίες, κατά περίπτωση, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της νομιμότητας, αδιαφανών διαδικασιών, κακοδιοίκησης, αναποτελεσματικότητας, παρατυπιών κ.λπ. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι πλέον του 45% των ελέγχων διενεργήθηκε σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και επιχειρήσεις τους για θέματα που αφορούσαν κυρίως υποθέσεις δόμησης και χωροταξίας, ανάθεσης έργων, προμηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών και στη διαδικασία χορήγησης αδειών ιδίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θεματικά, σημαντικό ποσοστό των ελέγχων αφορούσε την οργάνωση και λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, υποθέσεις δημοσίων έργων/συμβάσεων, ζητήματα πολεοδομικής φύσης, εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλα θέματα ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Αναζήτηση ευθυνών σε 133 ελέγχους

Από τις 413 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου σε 133 (32,20%) από αυτές αναζητήθηκαν ευθύνες υπαλλήλων/οργάνων της διοίκησης για πειθαρχικά παραπτώματα ή/και ανέκυψαν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες, οπότε οι σχετικές εκθέσεις γνωστοποιήθηκαν στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των σχετικών πράξεων και παραλείψεων. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα αυξημένο για το έτος 2016 σε σχέση με το 2015, οπότε σε 462 εκθέσεις επιθεώρησης ελέγχου αναζητήθηκαν ευθύνες σε 84 (18,18%).

Επιπλέον, σε 31 εκθέσεις, από το σύνολο των 133, αναζητούνται μόνο ποινικές ευθύνες είτε επειδή λόγω της ιδιότητας των οργάνων δεν μπορεί να αναζητηθούν πειθαρχικές ευθύνες (π.χ. όργανα διοίκησης ορισμένων φορέων), είτε επειδή τα πειθαρχικά παραπτώματα είχαν ήδη παραγραφεί. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία που παρατίθεται στην Έκθεση για τις πειθαρχικές διώξεις του 2016 αφορούν 102 επιθεωρήσεις / ελέγχους με αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών και όχι στο σύνολο των 133.

Από τον πίνακα των πειθαρχικών προκύπτει ότι περίπου πλέον του 58% των λειτουργών, για τους οποίους προτάθηκε η άσκηση πειθαρχικής δίωξης, προέρχεται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και επιχειρήσεις τους. Είναι δε αξιοσημείωτο το ποσοστό των αιρετών (πλέον του 23%) για τους οποίους προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων. Ειδικότερα, στους ΟΤΑ Α’ βαθμού οι αιρετοί αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία (51), για τους οποίους διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά σε σχέση με το υπόλοιπο προσωπικό τους. Σημειώνεται ότι από τα ως άνω συνολικά στοιχεία προκύπτει ότι οι πειθαρχικές ευθύνες βαρύνουν κατά κύριο λόγο τους υπαλλήλους (37,50%).